alcoholic strength nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alcoholic strength nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alcoholic strength giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alcoholic strength.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alcoholic strength

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    độ cồn

    độ rượu