alcoholic liquor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alcoholic liquor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alcoholic liquor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alcoholic liquor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alcoholic liquor

    * kinh tế

    rượu uống