alcoholic ferment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alcoholic ferment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alcoholic ferment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alcoholic ferment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alcoholic ferment

    * kỹ thuật

    men rượu