alcoholic varnish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alcoholic varnish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alcoholic varnish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alcoholic varnish.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alcoholic varnish

    * kỹ thuật

    vécni cồn

    vécni tan trong rượu