alcoholic paralysis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alcoholic paralysis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alcoholic paralysis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alcoholic paralysis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alcoholic paralysis

    * kỹ thuật

    y học:

    liệt nghiện rượu