alcoholic beverage industry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alcoholic beverage industry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alcoholic beverage industry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alcoholic beverage industry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alcoholic beverage industry

    * kinh tế

    công nghiệp aga