alcoholic extract nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alcoholic extract nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alcoholic extract giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alcoholic extract.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alcoholic extract

    * kinh tế

    sự trích ly rượu