alcoholic fermentation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alcoholic fermentation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alcoholic fermentation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alcoholic fermentation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alcoholic fermentation

    * kinh tế

    sự lên men phân giải tinh bột

    sự lên men rượu