alcoholic advertisements nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alcoholic advertisements nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alcoholic advertisements giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alcoholic advertisements.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alcoholic advertisements

    * kinh tế

    quảng cáo rượu