alcoholic extraction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alcoholic extraction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alcoholic extraction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alcoholic extraction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alcoholic extraction

    * kinh tế

    sự trích ly bằng côn