alcoholics anonymous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alcoholics anonymous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alcoholics anonymous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alcoholics anonymous.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alcoholics anonymous

  * kỹ thuật

  y học:

  viện cai rượu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • alcoholics anonymous

  an international organization that provides a support group for persons trying to overcome alcoholism

  Synonyms: AA