alcohol distillation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alcohol distillation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alcohol distillation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alcohol distillation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alcohol distillation

    * kinh tế

    sự cất rượu