alcohol-fermentation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alcohol-fermentation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alcohol-fermentation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alcohol-fermentation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alcohol-fermentation

    * kinh tế

    sự lên men rượu