alcohol derivative nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alcohol derivative nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alcohol derivative giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alcohol derivative.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alcohol derivative

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    chất lấy từ rượu