alcoholature nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alcoholature nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alcoholature giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alcoholature.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alcoholature

    * kỹ thuật

    y học:

    cồn thuốc tươi