alcohol level nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alcohol level nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alcohol level giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alcohol level.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alcohol level

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    nivô rượu