alcoholmeter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alcoholmeter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alcoholmeter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alcoholmeter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alcoholmeter

    * kinh tế

    rượu kế