alcohol carburetor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alcohol carburetor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alcohol carburetor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alcohol carburetor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alcohol carburetor

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    cacburetơ rượu