alcohol-dependent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alcohol-dependent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alcohol-dependent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alcohol-dependent.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alcohol-dependent

    Similar:

    alcoholic: addicted to alcohol

    alcoholic expatriates in Paris"- Carl Van Doren

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).