alcohol distillery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alcohol distillery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alcohol distillery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alcohol distillery.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alcohol distillery

    * kỹ thuật

    thực phẩm:

    nhà máy rượu