alcohol content nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alcohol content nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alcohol content giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alcohol content.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alcohol content

    * kinh tế

    hàm lượng rượu