alcohol-free beverage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alcohol-free beverage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alcohol-free beverage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alcohol-free beverage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alcohol-free beverage

    * kinh tế

    đồ uống không có rượu