alcoholisation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alcoholisation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alcoholisation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alcoholisation.

Từ điển Anh Việt

  • alcoholisation

    * danh từ

    sự cho chịu tác dụng của rượu

    sự cho bão hoà rượu