alcohol concentration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alcohol concentration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alcohol concentration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alcohol concentration.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alcohol concentration

    * kinh tế

    nồng độ rượu