alcohol gaufre nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alcohol gaufre nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alcohol gaufre giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alcohol gaufre.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alcohol gaufre

    * kinh tế

    rượu kế