alcohol plant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alcohol plant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alcohol plant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alcohol plant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alcohol plant

    * kinh tế

    nhà máy rượu