acceleration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceleration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceleration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceleration.

Từ điển Anh Việt

 • acceleration

  /æk'selə'reiʃn/

  * danh từ

  sự làm nhanh thêm, sự thúc mau, sự giục gấp

  gia tốc

  acceleration of gravity: (vật lý) gia tốc của trọng lực

 • acceleration

  (Tech) gia tốc, tăng tốc; độ gia tốc

 • acceleration

  sự tăng tốc, sự gia tốc, sự làm nhanh

  a. by powering sự tăng nhanh độ hội tụ bằng cách nâng lên luỹ thừa

  a. of convergence sự tăng nhanh độ hội tụ, gia tốc hội tụ

  a. of Corriolis sự tăng tốc Coriolit

  a. of gravity gia tốc trọng trường

  a. of falliing body sự tăng tốc gia tốc vật rơi

  a. of translation gia tốc tịnh tiến

  angular a. gia tốc góc

  average a. gia tốc trung bình

  centripetal a. gia tốc hướng tâm

 • acceleration

  complementary a. sự tăng tốc Coriolit, gia tốc Coriolit

  instantaneous a. gia tốc tức thời

  local a. gia tốc địa phương

  normal a. gia tốc pháp tuyến

  relative a. gia tốc tương đối

  Standar gravitationnal a. gia tốc trọng trường tiêu chuẩn

  supplemental a. gia tốc tiếp tuyến

  total a. gia tốc toàn phần

  uniform a.gia tốc đều

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acceleration

  * kinh tế

  tăng tốc

  * kỹ thuật

  gia tốc

  sự gia tốc

  sự tăng tốc

  tăng tốc

  toán & tin:

  sự làm nhanh

  xây dựng:

  sự tăng nhanh

  y học:

  tăng tốc, gia tốc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • acceleration

  an increase in rate of change

  modern science caused an acceleration of cultural change

  Antonyms: deceleration

  the act of accelerating; increasing the speed

  Synonyms: quickening, speedup

  Antonyms: deceleration

  (physics) a rate of increase of velocity

  Antonyms: deceleration