acceleration voltage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceleration voltage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceleration voltage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceleration voltage.

Từ điển Anh Việt

  • acceleration voltage

    (Tech) điện thế gia tốc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acceleration voltage

    * kỹ thuật

    điện áp gia tốc