acceleration factor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceleration factor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceleration factor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceleration factor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acceleration factor

    * kỹ thuật

    hệ số tăng tốc