acceleration switch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceleration switch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceleration switch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceleration switch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acceleration switch

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    thiết bị chuyển mạch tăng tốc