acceleration device nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceleration device nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceleration device giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceleration device.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acceleration device

    * kỹ thuật

    thiết bị tăng tốc