acceleration buildad-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceleration buildad-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceleration buildad-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceleration buildad-up.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acceleration buildad-up

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự tăng gia tốc