acceleration sensor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceleration sensor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceleration sensor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceleration sensor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acceleration sensor

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    bộ cảm biến gia tốc