acceleration premium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceleration premium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceleration premium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceleration premium.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acceleration premium

    * kinh tế

    tiền thưởng năng suất