acceleration distance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceleration distance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceleration distance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceleration distance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acceleration distance

    * kỹ thuật

    ô tô:

    khoảng cách tăng tốc