acceleration transducer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceleration transducer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceleration transducer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceleration transducer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acceleration transducer

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    bộ chuyển đổi gia tốc