acceleration due to gravity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceleration due to gravity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceleration due to gravity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceleration due to gravity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acceleration due to gravity

    * kỹ thuật

    gia tốc trọng trường

    điện lạnh:

    gia tốc (do) trọng lực