acceleration of free fall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceleration of free fall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceleration of free fall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceleration of free fall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acceleration of free fall

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    gia tốc tốc rơi tự do