acceleration (vs) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceleration (vs) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceleration (vs) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceleration (vs).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acceleration (vs)

    * kỹ thuật

    sự gia tốc

    sự tăng tốc