acceleration lag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceleration lag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceleration lag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceleration lag.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acceleration lag

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự chậm theo gia tốc