acceleration detector nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceleration detector nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceleration detector giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceleration detector.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acceleration detector

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    bộ dò gia tốc