acceleration pick-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceleration pick-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceleration pick-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceleration pick-up.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acceleration pick-up

    * kỹ thuật

    bộ cảm biến gia tốc