acceleration theory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceleration theory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceleration theory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceleration theory.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acceleration theory

    * kinh tế

    lý thuyết gia tốc