acceleration force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceleration force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceleration force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceleration force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acceleration force

    * kỹ thuật

    lực gia tốc