acceleration stop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceleration stop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceleration stop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceleration stop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acceleration stop

    * kỹ thuật

    ô tô:

    sự dừng tăng tốc