acceleration of corrolis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceleration of corrolis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceleration of corrolis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceleration of corrolis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acceleration of corrolis

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự tăng tốc Coriolit