acceleration of a falling body nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceleration of a falling body nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceleration of a falling body giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceleration of a falling body.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acceleration of a falling body

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự tăng tốc của vật rơi