acceleration, tangential nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceleration, tangential nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceleration, tangential giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceleration, tangential.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acceleration, tangential

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    độ gia tốc tiếp tuyến