absolute zero (temperature) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute zero (temperature) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute zero (temperature) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute zero (temperature).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolute zero (temperature)

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    điểm không tuyệt đối (nhiệt độ)