absolute filter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute filter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute filter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute filter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolute filter

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bể lọc tuyệt đối

    thiết bị lọc hoàn hảo